Gebeden

Heiligen

Allerheiligen  
Wij bidden om de geest van Abraham en Izaak,
Jacob, Mozes en Jesaja.
Van Judith, Esther en David.
Van Jezus, Maria, Martha, Magdalena,
Petrus, Paulus en Johannes.
De helden van het Oude en Nieuwe Verbond.

Geef ons te leven als die eerste kerk:
zoals Sint Jozef, Heilige Hildegard van Bingen,
Sint Franciscus, Jan Bosco, Heilige Gerardus Majella.
Zij die goed deden in de naam van God.
En al die mensen die gedood zijn
om rechtvaardigheid en vrede.

Leer ons nu te zien naar pater Damiaan, Mahatma Gandhi,
Martin Luther King, moeder Theresa, Oscar Romero.
En al die gewone mannen en vrouwen
die Gods liefde en zorg voor elkaar uitdragen.

Mogen zij en al die andere heiligen
een voorbeeld voor ons zijn.
Dat wij ons gesteund weten door hen
en blijven geloven in Gods liefde en vrede.
Dat wij blijven hopen op dag en nacht:
samen of godverlaten, nu en altijd.

H. Bernardus van Clairveaux
Liefdevolle Maagd Maria,
nog nooit is gehoord
dat iemand voor niets
zijn toevlucht tot U zocht.
Aangemoedigd door dit vertrouwen,
kom ik tot U
met mijn zorgen.

Wijs mijn gebeden niet af,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil mij verhoren,
o lieve Maagd Maria.
(Bernardus van Clairvaux)

H. Clara
Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,
dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,
dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,
dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,
dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,
en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade
dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.
Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.
(Clara van Assisi)

H. Franciscus
O Heer, maak mij een werktuig van uw vrede:
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat,
dat ik vergeef waar men elkaar beledigt,
dat ik verenig waar men strijdt,
dat ik de waarheid spreek waar dwaling heerst,
dat ik het geloof breng waar twijfel terneer drukt,
dat ik hoop wek waar vertwijfeling heerst,
dat ik Uw licht ontsteek waar duisternis is,
dat ik vreugde breng waar leed woont.

O Heer, laat mij er naar streven niet dat ik getroost word,
maar dat ik troost breng,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik de ander versta,
niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.

Want wie geeft, ontvangt,
wie zich zelf vergeet, die vindt,
wie vergeeft, hem wordt vergeven
en wie sterft, ontwaakt ten eeuwigen leven.
Amen.
(Franciscus van Assisi 1182-1226)

H. Franciscus
O allerhoogste, almachtige goede God
aan U zijn alle lof en alle glorie, en alle zegeningen
U alleen, Allerhoogste, komen ze toe
en geen schepsel kan U genoeg lof toezingen
daarom, God, laat mij U prijzen
om al uw schepselen die mij omringen
heel in het bijzonder om broeder zon, die de dag is
die me koestert met haar warme gloed
– een afstraling van U, mijn hoogste Goed!
en ook God, prijs ik U om zuster maan en de sterren
aan de hemel hebt U ze gemaakt:
schitterend, kostbaar en mooi
ik prijs U, God, om broeder wind,
om de lucht en de wisselende wolken en het weer
waardoor U Uw schepselen in leven houdt
ik prijs U om zuster water
zo nuttig, zo gewoon, zo kostelijk en rein
ik prijs U, God, om broeder Vuur
die U laat schijnen in het duister
zo vrolijk, warm, sterk en zo machtig
en toch zo speels in al zijn luister!
Ik prijs U, God, om onze zuster aarde
waarop wij wonen en die ons in leven houdt
met haar vruchten, haar gewassen en kleurige bloemen
prijst en looft en dankt God!
(Franciscus van Assisi 1182-1226)

H. Gerardus Majella
Heilige Gerardus Majella,
wijs mij een weg
– voor mijn ogen: om te leren kijken
naar de eenvoud van het leven
– voor mijn handen: om te delen
van de rijkdom die ik bezit
– voor mijn hart: om vertrouwen
wanneer ik moedeloos ben
– voor mijn ziel: om te geloven
dat God het onmogelijke mogelijk maakt
Amen

H. Hildegard van Bingen
O, helende kracht
die zich een weg baant!
Alles doordring je,
in de hoogte, op aarde,
in de afgronden overal.
Jij voegt en sluit alles ineen;
door jou drijven de wolken,
zweven de hemelen,
druppelen de stenen van vocht,
doen de bronnen hun beken opborrelen;
door jou ontspringt
het verfrissende groen
aan de aarde!
Je voert ook mijn geest naar de verte.
Jij waait je wijsheid in hem
en met de wijsheid de vreugde
(Hildegard van Bingen)

H. Ignatius
Lieve God,
leer mij vrijgevig te zijn:
te geven
zonder de kosten te tellen,
te werken
zonder beloning te verwachten,
behalve
dat ik weet
dat ik Uw wil doe.
(H.Ignatius)

Print Friendly, PDF & Email

Deel gerust:

Andere gebeden

Psalmen

1 Naar psalm 1 Wat een geluk,wanneer je iemand bentdie niet wilt opscheppenen het niet zoekt in sensatie,die liever eenvoudig leeften bescheiden zijn verhaal doet.Dan

Print Friendly, PDF & Email

Kinderen

DroomIk droom haast nooit,maar als ik droom laat ik mijn wensen uitkomen.Dan droom ik dat ik een vlinder benof een vogel die altijd leeft…..die altijd

Print Friendly, PDF & Email

Pinksteren – Heilige Geest

Vlam Somsals het donker isen leegin jou.Ontsteek daneen vlammetje van hoopin je binnenste binnen.Hou het brandendtot Gods vuurje hart weer verwarmten je handen opnieuw vultom

Print Friendly, PDF & Email

Zomer

Dankgebed De vogels zingenen de eekhoorntjes kwetteren in de bomen.Zij loven en danken God,die hun bessen en noten gaf.Laten ook wij zingen:heb dank, God, dank,dat

Print Friendly, PDF & Email