Bij de Eerste Communie ontvangt een kind voor de eerste keer de heilige Communie in de kerk. Dat is een bijzondere gebeurtenis om voor het eerst volledig mee te doen met de Eucharistie.

Het woord ‘Eucharistie’ betekent letterlijk ‘dankzegging’. Jezus nodigt ons uit om aan zijn tafel te gaan. Jezus zegt: als je samen deelt en voor een ander zorgt, dan leef je zoals God het wil. In de Eucharistie delen we daarom van het brood (Communie) en de wijn. Elke zondag vieren we onze parochie de Eucharistie.

In vervolg op eerdere berichten rond de maatregelen i.v.m. Corona en de Eerste Communie, het volgende:

Het coronavirus legt ons momenteel beperkingen op in de vrijheid van het handelen.
Ons handelen en samenzijn is nu nog directer gericht op het behoud van de gezondheid van onszelf en van anderen.
We vertrouwen er op dat we ‘binnenkort’ het virus kunnen terugdringen zodat we weer ‘vrijer’ – binnen nieuwe maatregelen –  kunnen functioneren.

De leden van de werkgroep ‘Eerste Communie’ van de parochie ‘Heilige Maria Magdalena’ kijken nu al vooruit naar het kalenderjaar 2021 en hebben een opzet gemaakt voor de begeleiding van de jongens en de meisjes die in aanmerking komen voor de toediening van het sacrament van de Eerste Communie.
(Het kind is gedoopt en volgt onderwijs in groep 4 van de basisschool. Bezoekt het kind een ander leerjaar dan dient het op de dag van de toediening van het sacrament de leeftijd van 8 jaar bereikt te hebben.)

Alle onderstaande vermelde uitnodigingen kunnen slechts dán doorgang vinden wanneer de samenkomsten van de kinderen en de begeleid(st)ers binnen de op dat moment geldende maatregelen vallen. Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor het niet mogelijk is om samen te komen, dan wordt de bijeenkomst bijtijds afgemeld.

 

De vieringen waarop het sacrament van de Eerste Communie wordt toegediend, zijn:

Voor Prinsenbeek (afhankelijk van het aantal aanmeldingen): zaterdag 29 mei 2021 en zondag 30  mei 2021 in de kerk OLV ten Hemelopneming.
Voor Breda West (afhankelijk van het aantal aanmeldingen): zaterdag 5 juni 2021 en zondag 6 juni 2021 in de kerk H. Martinus.
Na aanmelding, volgt een uitnodiging voor een gezamenlijke ouderavond die plaatsvindt op maandag 22 februari 2021 om 20.00 uur in het kerkgebouw in Prinsenbeek. Tijdens deze avond ontvangt men een informatieboekje waarin alle informatie is vermeld.

Op zaterdag 27 februari 2021 vindt de communie-doe-dag plaats. Op deze ochtend die duurt van 9.00 uur tot 12.30 uur volgen de communicant en één van de ouders een viertal workshops. Deze dag vindt plaats op de katholieke basisschool ‘Sinte Maerte’ te Princenhage. Hier – op deze ochtend – begint voor uw kind het traject op weg naar …

Op zondag 28 februari 2021 presenteren de communicanten zich tijdens een viering in de kerk waar de kinderen het sacrament in mei of juni krijgen toegediend.

Mocht u geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen en wilt uw kind toch zijn/haar Eerste Communie doen, dan kunt u hieronder een aanmeldingsformulier  downloaden.

In het kader van de wetgeving rondom de privacy is het noodzakelijk dat er  voor een minderjarig kind schriftelijk toestemming gegeven wordt voor publicatie van foto’s en het toesturen van informatie over kerkelijke activiteiten voor kinderen/jongeren.

Wij verzoeken u daarom om het formulier volledig in te vullen. Na invulling kunt u het formulier digitaal versturen naar het vermelde emailadres: eerstecommunie@parochiemariamagdalena.nl

 

Parochiefonds
Als u uw kind(eren) aanmeldt voor de toediening van het sacrament van de Eerste Communie verzoeken wij u een bijdrage te storten in het parochiefonds. Uit vermeld fonds worden de kosten betaald voor de instandhouding van het gebouw en de kerkgemeenschap.

Volgens de richtlijnen van het bisdom bedraagt voor komend jaar de bijdrage aan het parochiefonds € 122,00.

Uw bijdrage kunt u overmaken vóór 1 februari 2021 naar rekeningnummer …

  • NL69RABO0142505005 t.n.v. Parochie O.L.V. ten Hemelopneming in Prinsenbeek (voor de aangemelde kinderen uit Prinsenbeek).
  • NL55RABO0139460039 t.n.v. de Nazarethparochie in Breda (voor de aangemelde kinderen uit Breda West).

Graag met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de toevoeging ‘Eerste Communie 2021’.

Indien de betaling van dit bedrag een probleem vormt, kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van de parochie.

 

Begin januari 2021 zal collega lid van het pastoraal team kapelaan Gilbert Razon  gilbertrazon@parochiemariamagdalena.nl  de taak met betrekking tot de werkzaamheden van de werkgroep overnemen van Ben Hendriksen (diaken). Dit i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 

Print Friendly, PDF & Email