Laatste nieuws d.d. 25 februari 2022
Versoepelingen coronamaatregelen per 25 februari 20222

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

Communie

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

Aswoensdag

Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

Rekening houden met elkaar

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

 

Laatste nieuws 16 februari 2022
Aankondiging versoepeling coronamaatregelen per 25 februari 2022

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari 2022 versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die ingaan op vrijdag 25 februari.  Zie bericht op de website van het bisdom. 

In dit nieuwsbericht wordt aangegeven dat voor het weekend van 19 en 20 februari nog de huidige Coronaregels gelden in de R.K. kerken.
De huidige regels blijven gelden tot 25 februari.

De bisschoppen spreken in de komende week verder over nadere details van de versoepelingen en maken deze na 22 februari bekend.

We moeten dus nog even afwachten wat dit betekent voor de vieringen vanaf 25 februari. In het bericht wordt al wel aangegeven dat de bisschoppen besloten hebben dat vanaf 25 februari ook in de kerken de anderhalve meter afstand en het mondkapje komen te vervallen.

 

Laatste nieuws 26 januari 2022
Versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

Naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen op 25 januari hebben de bisschoppen het protocol voor vieren in coronatijd bijgesteld. Lees hier het volledig bericht.

Dit betekent concreet:

Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen.
Voor Prinsenbeek betekent dit dat parochianen zich moeten (blijven) aanmelden voor een zondagsviering.
Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering is helaas nog niet mogelijk.
Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, d.w.z.  thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes.
Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.
Samenzang is weer toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen (met inachtneming van bepaalde maatregelen).
Mededeling 21 december 2021

Naar aanleiding van de lockdown per 19 december hebben de bisschoppen besloten om de kerkelijke maatregelen nader aan te scherpen. Lees hier het hele bericht.

Het besluit van de bisschoppen betekent voor onze parochie het volgende:

Per viering mogen maximaal 50 kerkgangers aanwezig zijn, buiten degenen die een bijdrage hebben in de eredienst (bijv. voorgangers, lectoren, kosters, zangers, misdienaars, organist).
Reserveren is noodzakelijk voor alle vieringen.
Een aanmelding kan uit maximaal 4 personen bestaan om zoveel mogelijk families de kans te geven naar de viering te komen.
Er mogen geen koren in de viering zingen, wel kunnen enkele (maximaal 4) cantors de viering muzikaal ondersteunen.
Vier Kerstmis!
De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar www.VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis.

Download hier de Kerstboodschap van de R.K. bisschoppen voor Kerstmis 2021

Persoonlijk woord van Mgr. Liesen

 

Mededeling 1 december 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben de coronamaatregelen verder uitgebreid voor de R.K. Kerk. (zie ook website van rkkerk.nl)

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.

Het bestuur en het pastoraal team zullen volgende week verder kijken wat e.e.a. betekent voor onze parochie en ook hoe de vieringen er met kerst uit gaan zien.
Tot die tijd geldt in ieder geval: geen activiteiten, bijeenkomsten en vieringen tussen 17.00 en 05.00 uur. Ook betekent dit geen koorrepetities tussen 17.00 en 5.00uur.

 

Mededeling 12 november 2021

In verband met het opgelopen aantal besmettingen met het coronavirus hebben de bisschoppen besloten om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen. Onze parochie volgt de regels van het bisdom. Tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten wordt gevraagd anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer u zich verplaatst. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen.

Dit betekent ook dat u zich moet aanmelden voor de vieringen in Prinsenbeek. Voor vieringen in Martinus en Effen hoeft dat niet.

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

De bisschoppen, onze pastores en het bestuur beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen, waaronder de vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Wij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Laatste nieuws 10 november 2021
Nieuwe maatregelen i.v.m. coronavirus

Het parochiebestuur heeft besloten om het koffie drinken na de vieringen voorlopig (tot 1 januari) stop te zetten. Dit geldt ook voor het koffie drinken in de huiskamer (voor degenen die alleen voor de koffie komen).

Dit is geen fijn besluit, maar gelet op de stijgende coronacijfers moeten en willen we als bestuur onze verantwoordelijkheid nemen.

Voor wat betreft de coronamaatregelen tijdens de vieringen volgen we de richtlijnen van het bisdom. Vooralsnog zijn hierin geen wijzigingen te melden. Mocht er naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 12 november een aanscherping plaatsvinden, dan zullen we hierover nader berichten op onze website.

 

Laatste nieuws 5 november 2021
Bisschoppen bevestigen huidige coronamaatregelen

Onderstaand bericht is overgenomen van de website van Bisdom Breda:

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.

De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals thuisblijven bij klachten, de hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

 

Versoepeling coronamaatregelen  22 september 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

 

Versoepeling maatregelen m.i.v. 26 juni 2021

Kijk hier voor een update van het Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter dat a.s. zaterdag, 26 juni ingaat.
De voornaamste wijzigingen betreffen het aantal aanwezigen bij kerkdiensten, het aantal koorzangers (max. 12) en dat men in de kerk geen mondkapje meer hoeft te dragen.

Belangrijk punt is dat in het nieuwe protocol nog steeds nadrukkelijk wordt gewezen op het waarborgen van de 1,5 m afstand (conform richtlijnen RIVM) en de hygiënemaatregelen. Verder blijft het hoestscherm bij het uitreiken van de communie gehandhaafd. En mogen parochianen nog niet meezingen.

Voor de zondagsvieringen in onze parochie betekent dit:

·         Voor de zondagsvieringen in Effen en Princenhage wijzigt er niets. Parochianen hoeven zich niet aan te melden. Dit, gelet op het aantal personen dat (normaal gesproken) aanwezig is en mag zijn tijdens een viering. Het is nog wel nodig dat parochianen zich voor aanvang van de viering bij de ingang (laten) registreren, zodat we in geval van een besmetting weten wie wanneer aanwezig is geweest. Deze gegevens worden zoals te doen gebruikelijk 14 dagen bewaard.

·         In de zondagsviering in Prinsenbeek mogen voortaan 100 mensen aanwezig zijn (gebaseerd op de grootte van de ruimte en de 1,5 m). Parochianen dienen zich nog wel aan te melden voor deze vieringen.

In augustus wordt de situatie opnieuw bekeken en als alles zich gunstig blijft ontwikkelen, dan zullen er meer versoepelingen volgen.

 

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021

Met ingang van 5 juni voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De Nederlandse bisschoppen hebben bezien wat de versoepeling betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk.

Meer mensen, maar basisregels blijven
Met ingang van 5 juni a.s. verhogen de bisschoppen het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen van 30 naar 50.

Versoepeling coronamaatregelen in de R.K. kerk vanaf 5 juni 2021

Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Dit betekent voor onze parochie dat vanaf 5 juni een maximaal aantal van 50 mensen de vieringen in de kerken van Prinsenbeek en Princenhage mag bijwonen. In de kerk van Effen (430 zitplaatsen) zijn 64 mensen welkom. Dit alles met inachtneming van de basisregels.

De regels m.b.t. het vooraf aanmelden voor de zondagsvieringen wijzigen niet: het is alleen nog voor de zondagsvieringen in Prinsenbeek noodzakelijk om vooraf te reserveren.

 

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april 2021

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

Voor onze parochie betekent dit dat er in de H. Moeder Gods kerk in Effen 43 mensen aanwezig mogen zijn tijdens de vieringen. Voor Prinsenbeek en Princenhage blijft het maximum van 30 aanwezigen gelden.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat. Lees verder op de website van het bisdom.

 

Met ingang van 28 apri 2021 honderd aanwezigen toegestaan bij uitvaarten

Het demissionaire kabinet heeft op dinsdag 20 april 2021 een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van coronamaatregelen. Deze gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu nog vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

De parochie H. Maria Magdalena volgt hierin ook de aangegeven richtlijnen en vanaf 28 april a.s. zijn bij uitvaarten 100 aanwezigen toegestaan.

De aanwezigen moeten namelijk nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets. Eventuele toekomstige wijzigingen in het protocol worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de parochies, onder meer via de website van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de bisdomwebsites.

 

Laatste nieuws 15 -12-2020

Geen vieringen met Kerst: dit bericht staat op de homepage!

 

Laatste nieuws 20-11-2020

Dinsdag 17 november gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin een aantal aanpassingen van de maatregelen tegen Covid-19 werd aangekondigd. Over het algemeen hebben deze aanpassingen geen grote gevolgen voor het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ zoals dat in de R.-K. Kerk gehanteerd wordt.

Uitvaarten
Uitvaarten mogen vanaf 19 november weer door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Dat geldt ook voor uitvaarten in de R.-K. Kerk, mits in het kerkgebouw waar de uitvaart plaatsvindt 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in acht kan worden genomen. Voor alle andere vieringen blijft het aantal van maximaal dertig aanwezigen gelden.

Laatste nieuws 6-11-2020

Zoals te lezen is op de website van het bisdom, blijven de maatregelen tegen het coronavirus onverminderd van kracht.

Met hierbij de opmerking dat  vanaf 9 november nog maar 30 personen bij een uitvaart aanwezig mogen zijn.

 

Laatste nieuws 13-10-2020

Aangezien er per kerk maar 30 plaatsen beschikbaar zijn voor kerkgangers (dit is exclusief koster, voorganger etc), graag uw aandacht voor het onderstaande t.a.v. het reserveren:

 • Aanmelden kan telefonisch (076 5412231) of via de mail: info@parochiemariamagdalena.nl. Dit kan tot donderdag 18.00 uur voor de betreffende zondag.
 • Aanmelding is nodig voor alle weekendvieringen in Prinsenbeek, Princenhage en Effen.
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
 • Degenen die zich aangemeld hebben krijgen altijd per email of telefoon een reactie terug.
 • Zijn de 30 plaatsen in de betreffende kerk vergeven, wordt per email of telefoon medegedeeld dat er helaas geen plaats meer is.
  Er zal dan gekeken worden:

o   Op welke zondag (eerstvolgende of de week erna) er op dat moment nog wel plaats is.
o   Of dat er voor die betreffende zondag wellicht nog plaats is in een van de andere twee kerken.

 • U dient zich voor iedere zondag opnieuw, per week,  aan te melden. U kunt zich niet aanmelden voor x-aantal zondagen achter elkaar.
 • U kunt voor  maximaal 2 personen reserveren, dit gelet op het maximale aantal van 30 personen.
 • Bij het opgeven van een misintentie kunt u reserveren voor maximaal  4 plaatsen per misintentie, dit gelet op het maximale aantal van 30 personen.
 • NB: Aangezien we graag iedereen een kans willen geven om een viering bij te wonen, vragen we u om de kerkgang te spreiden. Op die manier stellen we iedereen in de gelegenheid om een viering bij te wonen.

 

Laatste nieuws 10-10-2020

Vrijdagavond 9 oktober zijn de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen bekend geworden. (klik hier voor reactie van R.K. kerk op oproep van minister Grapperhaus)

De bisschoppen vragen de parochies zo snel als mogelijk terug te schalen naar dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). Voor onze parochie betekent dit dat we met ingang van  maandag 12 oktober terug gaan naar 30 aanwezigen. Komend weekend houden we het zoals het de afgelopen weken geweest is.

Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:

 • Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
 • Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

 

Komend weekend zal na iedere viering melding worden gemaakt van het terug schalen naar 30 aanwezigen voor het weekend van 18 oktober. Er zal worden aangegeven dat mensen zich dienen aan te melden voor de zondagsvieringen in alle 3 de kerken (niet voor de doordeweekse vieringen). Aanmelding gaat via het centraal secretariaat: info@parochiemariamagdalena.nl of telefonisch: 076-5412231. Na aanmelding krijgt men bericht of er nog plaats is voor de betreffende zondag. We realiseren ons dat we wellicht mensen moeten teleurstellen maar vragen om begrip als men pas over één of twee weken een viering kan bijwonen.
Ook wij betreuren deze gang van zaken, maar willen graag iedereen een kans geven mee te vieren.
En veiligheid voor alle medemensen gaat natuurlijk boven alles!

 

Laatste nieuws 24-7-2020

Aanmelden en reservering: enkele veel gestelde vragen
Op 10 juli 2020 publiceerde de Nederlandse bisschoppenconferentie op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering.

Voor de parochiekernen Effen en Princenhage is het voor nu niet nodig om aan te melden en te registreren.
De kerk in Prinsenbeek is nog gesloten i.v.m. de verbouwing. Het bestuur en het team zijn momenteel bezig om te kijken welke regelingen er getroffen dienen te worden zodat ook hier in september de vieringen weer kunnen plaatsvinden. Hierover zal t.z.t. bericht volgen.

Laatste nieuws 18-5-2020

Het bestuur heeft op 12 mei jl.  besloten om het besluit van 14 april j.l. ( zie hier) om geen tarieven in rekening te brengen voor uitvaartdiensten, te verlengen tot 1 juli. Naar verwachting zullen per 1 juli weer meer mensen aanwezig mogen zijn bij uitvaarten.

Zodra er bericht van het bisdom is over eventuele versoepeling van maatregelen per 1 juni a.s. dan zullen wij dit uiteraard op onze website kenbaar maken.

Laatste nieuws 27 – 3 – 2020

Ten aanzien van de liturgische vieringen in het algemeen en de viering van Palmzondag en het Paastriduum in het bijzonder hebben de Nederlandse bisschoppen de maatregelen in relatie tot het coronavirus aangescherpt.

Lees hier meer over in de brief gericht aan al onze parochianen.

Laatste nieuws 24 -3- 2020

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid m.b.t. de coronacrisis die op 23 maart 2020 bekend zijn gemaakt, hierbij een koppeling naar het bericht op de website van het SRKK met daarin de aangescherpte maatregelen van de overheid.

Zoals de overheid ook heeft aangekondigd volgen er nog aanvullende maatregelen rond huwelijken en uitvaarten. Deze maatregelen worden deze week nog verwacht.

Nieuws 21-3-2020

Een initiatief van hoop, troost en bemoediging voor de katholieke gelovigen in Nederland. Dat is de bedoeling van de gebedsketen ‘Biddend verbonden’ die KRO-NCRV samen met de Nederlandse bisschoppen houdt op zondag 22 maart. In de uitzendingen op NPO2 en op internet wordt een rondje gemaakt langs de zeven Nederlandse bisdommen.
Lees verder –>

Nieuws 19-3-2020

De Nederlandse bisschoppen hebben verdere instructies en aanbevelingen bekend gemaakt in de omgang met de crisis die het Coronavirus veroorzaakt.
Nadat al eerder deze week het bericht kwam dat de Chrismaviering niet door gaat, volgde woensdag het bericht dat ook de publieke liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door zullen gaan.

Het pastoraal team en het bestuur zijn de afgelopen dagen druk bezig geweest (en nog) om te kijken hoe ze bereikbaar kunnen blijven, hoe er op een andere manier gevierd kan worden en hoe we als gemeenschap verbonden kunnen blijven.
Voor nu worden de volgende acties/maatregelen genomen:
Weekendvieringen:
Pastores zullen wel op zondagochtend samen komen om te vieren. Dit zal zijn (in ieder geval a.s. zondag) in de H. Martinus, maar dan zonder parochianen. We zijn inmiddels aan het kijken wat de mogelijkheden zijn dat u via beeld en geluid met hen mee kunt vieren.

In de tussentijd wijzen we u op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09:30 uur en zondag om 10:00 uur.

Tenslotte kunt u de komende zondagen (in ieder geval tot 6 april) luisteren naar een korte digitale viering rechtstreeks vanuit het Kruispunt. Het team dat de uitzendingen zal begeleiden bestaat uit ds. Evelyn Quaak-Kloet, AV-er Bram WIllems en een wisselende ouderling. Deze rechtstreekse uitzending zonder bezoekers zal worden uitgezonden om 10.30 uur en is zowel rechtstreeks als achteraf te beluisteren, via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1181-Het-Kruispunt—Protestantse-Gemeente-Prinsenbeek/events

U kunt ook gebedsintenties doorgeven: dit kan zijn voor een overledene, maar ook andere gebeden die u wilt delen. Dit kan voorlopig via het email adres: info@parochiemariamagdalena.nl
Vooralsnog zullen de vieringen door de week niet doorgaan.

Vieringen van Palmzondag t/m Pasen: Deze vieringen zullen in kleinere kring doorgang vinden. Over verdere invulling worden nog afspraken gemaakt en zullen nadere berichten volgen.
De Maria kapel in Effen en in de Martinuskerk zijn wel open voor stilte en gebed. Ook zijn we op zoek naar een gebedsruimte, een plek van stilte en gebed in Prinsenbeek. Zodra mogelijk zullen we u daar nader over berichten.

Ook de instructies en aanbevelingen rond uitvaarten zijn aangescherpt. Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden, zonder koor. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Vanuit de uitvaartbranche komen dezelfde

Secretariaten:
In tegenstelling tot eerdere berichten, zijn alle secretariaten gesloten.
Natuurlijk willen we wel zo goed mogelijk bereikbaar zijn en blijven.
Op onze website vindt u het laatste nieuws met betrekking tot de maatregelen rond het coronavirus.

Verder zullen we ook berichten plaatsen in de wijkkranten en we zullen onze nieuwsbrief 1x per week digitaal verspreiden i.p.v. 1 x per maand.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Wilt u  graag een pastor spreken, dan kan dat op maandag en donderdag op het nummer 076-5412231. Zij zullen deze dagen van 10.00-11.00 telefonisch op dit nummer bereikbaar zijn.

Wilt u hen op een ander moment spreken, dat kan ook. Vanaf dinsdag 24 maart zijn de pastores bereikbaar onder het volgende nummer: 06 16886076.

Tot slot: Laten we blijven omzien naar elkaar en contact met elkaar blijven houden. Een telefoontje of, heel ouderwets, een kaartje kan zoveel betekenen. En laten we in onze gebeden noemen een ieder die door ziekte is getroffen of het anderszins moeilijk heeft. Niet alleen in eigen kring en in eigen gemeenschap maar ook in de dorpsgemeenschappen Prinsenbeek, Princenhage en Effen. We mogen geloven en vertrouwen dat de Heer ons ook in deze tijden nabij is.

Nieuws 13 -3-2020

Bisschoppen scherpen maatregelen i.v.m. het coronavirus aan. Lees hier meer

Concreet betekent dit voor onze parochie:
– T/m 31 maart zullen er geen vieringen gehouden worden in het weekend en door de week.
– We wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.
– De Maria kapel in Effen en in de Martinuskerk is wel open voor stilte en gebed.

Secretariaat
Het secretariaat blijft open en bereikbaar (in Prinsenbeek en in Princenhage iedere werkdag van 9.00 – 12.00 uur en in Effen op vrijdagmorgen van 9.00 – 11.00 uur).
Het koffie drinken om 10.00 uur bij het secretariaat wordt t/m 31 maart geannuleerd. Gelet op de aangescherpte maatregelen is het niet verstandig om met zoveel mensen in een kleine ruimte samen te zijn.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email