In dit pastoraal beleidsplan staan de grote lijnen van pastorale inzet genoemd voor de jaren 2019 – 2022. Deze grote lijnen vragen elk jaar om concretisering en programmering in een jaarplan voor 2019 en voor 2020 en voor 2021waarin actueel en concreet een programma wordt gemaakt.

Missie
In het pastoraat laat de parochie zich gidsen door wat het voornaamste is: Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en gij zult uw naaste beminnen als uzelf. (Mt.22:37). Daaraan hangt heel de Wet en de Profeten. Daar hangt alles van af.

Patroonheilige
Bij het uitdragen van deze missie, zullen wij deze voortdurend verbinden met de patroon van onze parochie, de Heilige Maria Magdalena, – ook Apostel van de Hoop genoemd. Zij was het die met Jezus de weg ten einde ging. En die in de vroegte van Paasmorgen zijn graf kwam bezoeken en als eerste de Verrezene begroette. – Vandaaruit willen wij als parochie H. Maria Magdalena een portiek van hoop zijn, voor ieder mens, voor heel de samenleving.

Verbindingen
Alles begint met elkaar ontmoeten, elkaar kennen. Daarom zullen we ook geen kansen voorbij laten gaan om mensen met elkaar te verbinden, ontmoetingen te houden: een parochiecafé te openen, mensen na de vieringen te nodigen, senioren-bijeenkomsten te houden, wegen te zoeken om ook jonge mensen met elkaar en anderen in ontmoeting te brengen. Ontmoetingen alleen al hebben een waarde. Ontmoetingen kennen ook geen grenzen: het gaat om allen van goede wil. We nemen ons voor om eendaagse en meerdaagse reizen/bedevaarten met elkaar te houden. Het versterkt de saamhorigheid in geloof.

Vieringen
God ontmoet ons en wij elkaar in de vieringen. Het hart van onze parochie zijn dan ook de wekelijkse vieringen. Als het kan is er elke zondag in één van de kerken de viering van de Eucharistie. Als dat niet kan zijn er woord- en communievieringen. In deze vieringen zijn dank, hoop, liefde en inzet aan de orde.

  • We zeggen God dank voor zijn weldaden, bijzonder voor zijn komst onder ons in Jezus Christus.
  • We spreken (onder patronage van Maria Magdalena) hoop uit op een betere wereld (Uw rijk kome)
  • We getuigen van liefde voor elkaar, zusters en broeders.
  • En we solidariseren ons en beloven onze inzet voor elkaar en om ‘het aanschijn der aarde te vernieuwen’.

We zullen ook zoeken naar nieuwe vormen van vieringen: een Taizé-viering, een stilte-viering, een zang-bijeenkomst met meditatie, enz.  Misschien vooral op vrijdag- of zaterdagavond.

Centrale vieringen
Op 1 januari 2019 zijn er in de parochie drie kerken en een kapel, waar vieringen worden gehouden. Nu met ingang van dezelfde datum er één parochie ontstaat, willen we het aantal centrale (parochiële) vieringen doen toenemen:

  • een gezamenlijke startviering;
  • een viering op het feest van de H. Maria Magdalena (22 juli;
  • vieringen van de patroonfeesten van de kerken: H. Martinus, Maria ten Hemel Opneming, Maria, Moeder God;
  • de vieringen van de Goede Week voor de hele parochie in één kerk
  • en oecumenische vieringen in de week van gebed voor de eenheid en in de Vredesweek.

Het vraagt van koren, lectoren en misdienaars mobiliteit, vanuit het besef dat we één parochie zijn.

Geloofsvorming
De vitaliteit en de voortgang van de kerk vraagt toenemend om geloofsvorming en catechese. Het grondvlak van de kerk willen we versterken. Het is de intentie om groepen jongeren, jong-volwassenen en jonge ouders bijeen te brengen om te spreken over leven en geloof. We willen ook nieuwe initiatieven ontwikkelen voor mensen die met hun geloof opnieuw willen beginnen. En vanzelfsprekend verzorgen we de sacramentencatechese: met doopouders voor de doop, met kinderen voor de Eerste Communie en vormsel, met mensen-die-gaan-trouwen.

We willen ook een keuze maken voor een of meerdere nieuwe initiatieven. Denk aan: gesprekken voor mensen die tot de kerk willen toetreden, of bijeenkomsten voor mensen die vanuit het geloof willen spreken over dood en leven, en voltooid leven. Ook kan er een vrije inschrijving komen voor gesprekken over actuele maatschappelijke thema’s: de bijbel gelegd op de krant en de krant op de bijbel. Ook aan de hand van kunst in beeld en muziek kan geloofsvorming plaats vinden: zien en horen.
Het pastoraal team wil met vrijwilligers in de komende drie jaar in bovenstaande zin programma’s ontwikkelen. Er moet een keuze gemaakt worden. De programma’s kunnen ook gestalte krijgen in samenwerking met de parochies in de regio Breda.

Toerusting
De (meer dan 600) vrijwilligers zijn in samenwerking met de leden van het pastoraal team de kurk waarop het pastoraat drijft. Voortdurend zal er aandacht zijn voor toerusting van de vrijwilligers, zodat zij de taken die zij in de kerk doen nog kwalitatiever kunnen vervullen. Er kan gekozen worden voor een lectorentraining, voor een cursus voor kosters, voor gesprekken met koren over de inhoud van liederen * voor toerusting van vrijwilligers bij het begeleiden van een uitvaart, voor de bestuurscursus voor nieuwe bestuursleden, diocesaan georganiseerd, of voor nadere scholing van mensen die in de parochie administratieve taken verrichten.

Diaconie
Het pastoraat in al zijn facetten zal voortdurend ook een diaconale inslag moeten hebben, zowel naar de eigen samenleving als naar de wereldsamenleving. Het bestuur van de ene Parochiële Caritasinstelling kan daarin een stimulerende rol vervullen. Daar zijn: * het project Martinus-pakketten, * de kerstpakkettenactie * de Vastenactie * de sobere maaltijd in de Veertigdagentijd * Palmpasen * het diaconale project bij het Vormsel, e.a.  – En met mensen van andere culturen – die katholiek zijn – moet een netwerk worden opgebouwd, ter integratie in het parochiële leven. Aandacht voor de interculturele en interreligieuze dialoog, staat ook op de agenda van de parochie.

Pastorale contacten
Aansluitend bij de alinea hierboven, genoemd verbindingen, zijn pastorale contacten van groot belang. Dit kan niet alleen behartigd worden door de leden van het pastoraal team. Mensen bezoeken mensen in bijzondere situaties: bij verdriet, ziekte, rouw.  Er worden in de parochiekernen groepen huisbezoeken opgericht en toegerust om mensen vanuit de kerk te bezoeken en te ondersteunen. Ook worden groepen mensen bijeengebracht voor ontmoeting en gesprek: terugkomstbijeenkomst voor doopouders, kerstbijeenkomst voor ouderen, e.a. – bijeenkomst voor families die in het afgelopen jaar een dierbare door de dood hebben verloren, e.a.

Nogmaals
Zoals in de kop van dit pastoraal beleidsplan is aangegeven, wordt dit driejarenplan geconcretiseerd en geprogrammeerd in een jaarplan.

Pastoraal Team
December 2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email