Onze parochie ontvangt geen subsidie. Het zijn de parochianen zelf die met hun parochie-bijdrage alle kosten voor het pastorale werk, activiteiten, vieringen en het onderhoud van onze kerkgebouwen financieren. Zonder deze bijdrage kan onze parochie niet bestaan.

Als u het waardevol vindt dat we ook in de toekomst
– samen kunnen bidden en vieren;
– kinderen kunnen worden gedoopt;
– hun Eerste Communie kunnen vieren;
– kunnen worden gevormd;
– dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven;
– dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen;
– dat we pastorale zorg kunnen geven voor wie het nodig heeft;
– dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving;
– enzovoort;
dan is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst.

 

Actie Kerkbalans
Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om haar werk in de samenleving te kunnen blijven doen. De opbrengsten zijn bestemd voor onderhoud van gebouwen, energiekosten, personeelskosten en de kosten van de pastorale programma’s.

U kunt uw bijdrage overmaken op een van de rekeningnummers van onze parochie:
– voor Prinsenbeek (OLV ten Hemelopneming):
Rabobank     NL69 RABO 0142 505005
– voor Princenhage (H. Martinus):
Rabobank     NL62 RABO 0142 4570 19
– voor Effen (H. Moeder Gods):
Rabobank     NL44 RABO 0142 4041 87
– voor Wijk Heuvel (OLV van Altijddurende Bijstand):
Rabobank     NL66 RABO 0142 4041 79
– voor Wijk Tuinzigt (Anna-Rozenkrans):
Rabobank     NL94 RABO 0142 4092 78
– voor Wijk Liesbos:
Rabobank  NL47 RABO 0142 4105 35

Hoeveel?
Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het jaarlijkse netto inkomen met een minimum bedrag van € 156. (voor 2023)  U kunt dit bedrag ook in termijnen betalen.
Wanneer u dit minimum bedrag (of meer) betaalt aan onze parochie bent u vrijgesteld van bijdragen voor Doopsel, Eerste Communie of Vormsel.

Beëindiging van de reductieregeling
Deze regeling houdt nu in dat de parochiebijdragen die de overledene of het bruidspaar de laatste drie jaren had betaald in mindering wordt gebracht op de kosten van de uitvaart- of huwelijksmis. (kosten €690)*.
Het Bisdom Breda is het enige Bisdom waar deze reductieregeling nog van toepassing is. In 2018 heeft het Bisdom Breda al besloten – en aan de parochies meegedeeld – deze regeling te beëindigen.
Het parochiebestuur heeft in vervolg daarop besloten deze regeling nu gefaseerd af te bouwen, en wel als volgt:

  • In 2022 blijft de regeling gehandhaafd;
  • In 2023 wordt de parochiebijdrage van de laatste twee jaren in mindering gebracht;
  • In 2024 zal de parochiebijdrage van het laatste jaar in mindering worden gebracht;
  • In 2025 is de reductieregeling niet meer van toepassing.

 

Een kerkelijke dienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkelijke dienst kost € 460. Voor een jubileumviering zijn de kosten € 345.

Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.

Testament en de parochie
Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, die past bij uw persoonlijke overtuiging.

U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie op twee manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door een erfstelling:
– Legaat
U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.
– Erfstelling
U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is, dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

 

 

Print Friendly, PDF & Email